information technology

this site is about IT and our projects

information technology

this site is about IT and our projects

ما دانشجویان مهندسی کامپیوتر ترم دو هستیم که برای انجام پروژه های درسی خود این محیط را بوجود آورده و مطالب خود را در آن با بقیه به اشتراک میگذاریم .
مطالب این وبلاگ هیچ اعتباری نداشته و صرفا جهت انجام پروژه های دانشجوییست.